Kontakty

Obchodné podmienky

1. Úvod

Všetky obchodné vzťahy a podmienky dodávok tovaru sa riadia týmito podmienkami. Prípady, ktoré sú posudzované osobitne s odchylnými podmienkami, musia byť dohodnuté písomnou formou. Dodatočné zmeny dohodnutých podmienok musia byť v písomnej forme.

2. Cenové ponuky

Cenové ponuky sú len orientačné a nezáväzné. Ak je ponuka vypracovaná ako záväzná, musí byť na ponuke vyznačený dátum platnosti ponuky.

3. Objednanie tovaru

a. Za objednanie tovaru, ktorý býva bežne na sklade sa považuje:

-telefonická objednávka,

-písomná objednávka zaslaná faxom, mailom alebo doručená osobne.

b. Za objednanie tovaru vyrábaného na objednávku alebo takého, ktorý sa bežne nenachádza v sklade predávajúceho sa považuje :

-písomná objednávka zaslaná faxom, mailom alebo doručená osobne,

-podpísaná kúpna zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve.

V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Všetky objednávky sa považujú za záväzné, hneď ako sú doručené predávajúcemu. Bezprostredne po prijatí objednávky sú podnikané kroky k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru. Pri objednaní tovaru podľa bodu 3b. sa dodacia doba počíta od zaplatenia akontácie na účet predávajúceho. Za oneskorenie dodávky v prípade zdržania platby akontácie nenesie predávajúci zodpovednosť za nedodržanie termínu. Za zaplatenie akontácie sa považuje pripísanie peňazí na účet predávajúceho alebo platba v hotovosti.

4. Kúpna cena

Všetky ceny sú platné, ak nie je dohodnuté inak, v sídle predávajúceho. Výška ceny tovaru je daná aktuálnym cenníkom. Odlišné ceny musia byť dohodnuté písomne – podpísanou objednávkou, kúpnou zmluvou a podobne.

5. Platobné podmienky a dodacie podmienky

Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci vystaví faktúru do 14 dní od dodania tovaru, ktorá je splatná do 14 dní od vystavenia. Pre posúdenie včasnej platby je rozhodujúci dátum pripísania fakturovanej sumy na účet predajcu. Pri nedodržaní splatnosti je predávajúci oprávnený vyrubiť penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy, ak nie je písomne dohodnuté inak.

Dodávka dohodnutého tovaru sa uskutoční:

-odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, uskladnením alebo odovzdaním tovaru kupujúcemu v sídle dodávateľa alebo

-odovzdaním tovaru kupujúcemu na adrese v jeho sídle alebo ním určenej adrese.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Za oneskorenie dodávky nespôsobené predávajúcim (živelné udalosti, štrajky, nedodržanie termínu výrobcom a pod.) nie je možné vyrubiť penále, ani inú náhradu škody. Toto ustanovenie nie je možné zmeniť žiadnym dodatkom.

6. Reklamácia 

Kupujúci je povinný pri odbere dodávky skontrolovať neporušenosť tovaru, množstvo a zjavné vady tovaru. Ak kupujúci zistí nejaké vady tovaru alebo nesprávne množstvo, je povinný neodkladne o tom informovať predávajúceho. Ak  zjavné vady nebudú reklamované do 3 dní od prevzatia tovaru, právo zo zodpovednosti za vady predávajúcemu zaniká. Pri skrytých vadách musí kupujúci tieto reklamovať neodkladne po ich zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamácia musí byť písomná.

7. Záručné podmienky

Záruka za tovar :

a. Plný záručný balík

Poskytuje sa automaticky, pokiaľ nie je dohodnuté inak, pri kúpe tovaru za cenníkovú cenu.

Fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú:12 mesiacov od dodania tovaru.

Spotrebitelia:  24 mesiacov od dodania tovaru.

b. Záručný balík pre zľavy

Len pre fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú.

Pri poskytnutí zľavy alebo skonta z ceny tovaru o viac ako 10% sa záručná doba pre podnikateľov skracuje na polovicu, to znamená: 6 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Pri poskytnutí zľavy alebo skonta nad 8% platí záruka len na tovar, nevzťahuje sa na  dopravu  a cestu technika ku kupujúcemu.

Predajca si vyhradzuje právo rozhodnutia o spôsobe riešenia reklamácie – odstránením chyby, náhradnou dodávkou tovaru, dodatočnou zľavou alebo vrátením peňazí kupujúcemu v prípade, ak by náklady na odstránenie vady boli pre predávajúceho finančne nevýhodné. Nároky na odškodné za vzniknuté škody sú vylúčené.

Záruku na tovar nie je možné uplatniť v prípadoch, keď tovar nie je používaný v súlade s návodom na obsluhu, nedbanlivým zaobchádzaním, poškodenia spôsobené živelnými udalosťami a pri používaní vo výrobe, pre ktorú nie je tovar určený.

8. Nadobudnutie vlastníckeho práva

Predávajúci si ponecháva vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.

9. Osobitné ustanovenia

Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami slovenského obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými slovenskými zákonmi.

Prípadné sporné situácie v plnení tejto zmluvy bude riešiť príslušný súd v mieste sídla dodávateľa a obe strany sa zaväzujú rešpektovať rozhodnutie tohto súdu.

 

Platnosť podmienok od 1. januára 2011